Home  >  Dyslexie  >  Onder schooltijd?

Mag dyslexiebehandeling onder schooltijd?

Behandeling onder schooltijd mag! Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vindt plaats op indicatie, zoals bijvoorbeeld ook logopedie, fysiotherapie of orthodontie. Een bezoek aan deze behandelaars geldt als geoorloofd verzuim. De school mag hier vrij voor geven zonder dat daarbij aangetoond hoeft te worden dat de behandeling te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma.

De school dient echter altijd de noodzaak van de constructie te kunnen beargumenteren en moet hierbij in overweging nemen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. Aangezien dyslexie een stevige belemmering voor het leren kan vormen, heeft het onderwijs wel degelijk een groot belang bij de dyslexiebehandeling. Het kind mist schooltijd maar krijgt individuele specialistische zorg waardoor het onderwijsrendement groter kan worden. Bij jonge kinderen (7-9 jaar) is dyslexiebehandeling na schooltijd door vermoeidheid bovendien vaak minder effectief.

Vrij geven is niet verplicht

Daar staat tegenover dat een school er, terecht, moeite mee kan hebben als de afwezigheid als gevolg van de behandeling teveel oploopt of bijvoorbeeld altijd bepaalde activiteiten doorkruist. Bijvoorbeeld bij het mytyl-onderwijs waar leerlingen soms aan behandeltijd van verschillende disciplines zoveel tijd kwijt zijn dat de leertijd wel erg onder druk komt te staan. Scholen zijn niet verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrijaf te geven. De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij de school. Goed overleg tussen ouders en school en redelijkheid vanuit beide partijen zijn hierbij belangrijk.

Afspraken vastleggen

Voor de duidelijkheid is het aan te bevelen dat de school beleid formuleert dat past bij de specifieke situatie van de school en dit bijvoorbeeld in de schoolgids opneemt. Er kan worden afgesproken dat de behandeltijd niet boven een bepaald aantal uren per week komt. Hiermee wordt dus ook vastgelegd wat je van de verantwoordelijkheid van ouders verwacht, namelijk om deze tijd niet te boven te gaan of de behandeling (deels) te organiseren buiten schooltijd. Individuele verzoeken kunnen aan het algemene beleid worden getoetst. De inspectie ziet erop toe dat het beleid is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en is opgenomen in de schoolgids of anderszins aan alle ouders bekend is gemaakt. Wanneer ouders en leerlingen de afgesproken maximale behandeltijd overschrijden, vindt verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim en kan leerplicht door de school worden ingeschakeld.